منوچهر سبحانی

درباره من

دکتر منوچهر سبحانی
image

استادیار گروه آموزشی سرامیک @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

اینجانب تحصیلات دوره لیسانس خود را در رشته مهندسی مواد-متالورژی صنعتی در دانشگاه فردوسی به سال 1383 اتمام نمودم. کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی مواد گرایش سرامیک در دانشگاه علم و صنعت تهران گذراندم. دکتری رشته مهندسی مواد-سرامیک را در پژوهشگاه مواد و انرژی کرج با مطالعه بر روی رفتار تافنس و مکانیک شکست کامپوزیت های زمینه سرامیکی در سال 1393به انجام رساندم. هم اکنون در دانشگاه سمنان عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد هستم. برای دانشجویان کارشناسی دروس خواص فیزیکی مواد2- روش های شناسایی و آنالیز مواد- اصول مهندسی سرامیک-بررسی های غیر مخرب و ریاضیات مهندسی و برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دروس روش های پژوهش- متالورژی پودر پیشرفته - کامپوزیت های پیشرفته- مباحث ویژه- شیشه پیشرفته و ریاضیات پیشرفته  را تدریس می کنم....

محقق گوگل

(1401/4/13)

استنادات

308

h-index

10

i10-index

11

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

(1401/4/15)

استنادات

224

مقالات

18

h-index

9

مؤلفین همکار

28

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1393-1388

دکتری- مهندسی مواد- سرامیک

پژوهشگاه مواد و انرژی

1383-1386

کارشناسی ارشد-مهندسی مواد-سرامیک

علم و صنعت ایران

1378-1383

کارشناسی - متالورژی صنعتی

فردوسی مشهد

تجارب

1394-1400

تدریس دروس تحصیلات تکمیلی: پودر پیشرفته- کامپویت پیشرفته- شیشه پیشرفته-ریاضیات پیشرفته

دانشگاه سمنان

1394-1400

تدریس دروس کارشناسی: اصول مهندسی سرامیک-خواص فیزیکی 2 - روش های آنالیز مواد - بررسی های غیر مخرب

دانشگاه سمنان

1393

تدریس دروس آنالیز پیشرفته - شیشه پیشرفته - خواص مواد پیشرفته کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد شاهرود

1389

تدریس دروس ترمودینامیک- خواص حرارتی-شیشه رشته سرامیک

دانشگاه آزاد میبد

مهارت ها

زینترینگ پودر

سنتز نانو مواد اکسیدی

ارزیابی خواص مواد پیشرفته

اولویت های پژوهشی

رفتار منحنی R در تافنس کامپوزیت ها

ترمودینامیک محلول های جامد سرامیکی

سرامیک های شفاف

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Effect of graphene oxide on properties of AZ91 magnesium alloys coating developed by micro arc oxidation process
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2022)
رضا عسکرنیا, ساجده روئینی فردی, ^منوچهر سبحانی*, ^حمید استاجی, حسین آقامحمدی
Microwave Assisted Two Step Sintering of Al/8wt%TiC Composite Prepared by Powder Metallurgy
Mechanics of Advanced Composite Structures(2021)
9611189020, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
Ternary hydroxyapatite/chitosan/graphene oxide composite coating on AZ91D magnesium alloy by electrophoretic deposition
CERAMICS INTERNATIONAL(2021)
رضا عسکرنیا, ساجده روئینی فردی, ^منوچهر سبحانی*, ^حمید استاجی
Effect of Cobalt Doping on Synthesis and Sintering Properties of MgAl2O4 Spinel Nanopowders
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2021)
9511189021, ^منوچهر سبحانی*
Effect of HfB2 and WC additives on the ablation resistance of ZrB2–SiC composite coating manufactured by SPS
CERAMICS INTERNATIONAL(2020)
9312187100, ^منوچهر سبحانی*, ^امید میرزائی, محمد ذاکری
The effect of cobalt addition on the meso-porous structured γ-Alumina synthesized by aqueous sol-gel method
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials(2019)
^منوچهر سبحانی*, ^حسین توکلی
Preparation of macro-mesoporous γ-alumina via biology gelatin assisted aqueous sol-gel process
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
^منوچهر سبحانی*, ^حسین توکلی, مهدی دلشاد چرمهینی, مهدی کزازی
Morphological and Electrochemical Study of Sulfide/ Nitride Nanostructure Deposited Through Pulsed Plasma Electrolysis
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2017)
^حسین توکلی*, ^منوچهر سبحانی
تاثیر فاز تقویت کننده و آنیلینگ بر ریزساختارکامپوزیت نانوساختار Al-Mg/Al2O3 تولید شده توسط فرایند آلیاژسازی مکانیکی
مواد و فناوری های پیشرفته(2016)
^منوچهر سبحانی*
Effect of synthesis method on the morphological and electrochemical characteristics of sulfur/MWCNT composite cathode
SOLID STATE IONICS(2016)
Mahdi Kazazi*, Farzin Ghadami, Mohammad Reza Dadfar, ^منوچهر سبحانی, Amir H. Mohammadi
Sol–gel synthesis of aluminum titanate (Al2TiO5) nano-particles
Evaluation of Centrifugal Casting Process Parameters for In Situ Fabricated Functionally Gradient Fe-TiC Composite
The effect of Fe2O3 addition on tialite formation
Synthesis of titanium nano-particles via chemical vapor condensation processing
Formation and densification behavior of reaction sintered alumina–20 wt.% aluminium titanate nano-composites
Preparation of nano-sized Mg0. 6Al0. 8Ti1. 6O5 powders using the inorganic salts route
Formation and decomposition of sol-gel synthesized aluminum titanate nano powders at the presence of Fe2O3 additive
اثر افزودنی کبالت بر سنتز و خواص مکانیکی اسپینل MgAl2O4 در روش سل-ژل
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
9511189021, ^منوچهر سبحانی*
برهمکنش‌ مکانیسم‌های چگالش در رفتار زینترینگ کامپوزیت زمینه آلومینیومی با تقویت‌کننده‌ کاربید تیتانیوم
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
9611189020, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
مکانیزم تشکیل ترکیبات بین‌فلزی درکامپوزیت Al/TiO2 طی زینترینگ واکنشی درجا
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
9521189001, ^منوچهر سبحانی*, ^امید میرزائی
ارزیابی رفتار تراکم¬پذیری و خواص مکانیکی کامپوزیت نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- نقره
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189014, ^عباس هنربخش رئوف, ^منوچهر سبحانی*, ^سید محمد صادق نوربخش
بررسی مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش لعابی حاوی جوهرهای سرامیکی زرد و آبی زیرکن بر روی فولاد ST37
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189016*, ^مرد علی یوسف پور, ^منوچهر سبحانی, مریم حسینی زری
ساخت و بررسی خواص میکروساختاری سرامیک¬های متخلخل هیدروکسی آپاتیت تهیه شده توسط پروتئین طبیعی آلبومین
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189009, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
تاثیر افزودنی ژلاتین بر مورفولوژی و میکروساختار نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده به روش هم رسوبی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
9411189009*, ^منوچهر سبحانی, ^حسن عبداله پور
بررسی تغییرات کریستالی ناشی از پارامترهای دما و زمان بر روی نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده به روش همرسوبی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
9411189014*, ^عباس هنربخش رئوف, ^منوچهر سبحانی, ^سید محمد صادق نوربخش
بررسي خواص فيزيكي شيميايي جوهرهاي سراميكي پايه زيركون ميكزونيزه شده
مولازاده محسن(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فوم متخلخل هيدروكسي آپاتيت از نانو ذرات سنتز شده به روش هم رسوبي
فلسفي پور مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ و خواص آنتي باكتريال بدنه هيدروكسي آپاتيت نانو ساختار در حضور افزودني نانو نقره
محمدي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير افزودن Zno,Zro2 به Fe3O4 بر روي خواص مغناطيسي و كاربردهاي هايپر ترميا
قرايي كركاني سعيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هيبريدي ريختگي پايه آلومينيوم با ذرات اكسيد موليبدن
عمادي پيمان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ نانو كامپوزيت درجا توليد شده آلومينيوم ـ آلومينايد تيتانيوم به روش متالورژي پودر
جعفري جمال(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ نانو ذرات اسپينلMgAl2o4 دوپ شده توسط كبالت (Co)تهيه شده به روش سل ژل
قايداميني هاروني عاطفه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ نانو ذرات اسپينلMgAl2o4 دوپ شده توسط كبالت (Co)تهيه شده به روش سل ژل
قايداميني هاروني عاطفه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ دو مرحله اي كامپوزيت آلومينيوم و كاربيد تيتانيم تهيه شده به روش متالورژي پودر
گودرزي حامد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر زمان آسيا كاري بر خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم و كاربيد تيتانيم
كريمي كشه نيلوفر(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مطالعه تحولات فازي رنگ دانه هسته ـ پوسته اي پزدوبروكايت (Fe2TiO5) بر پايه تيتانيا به روش سل ـ ژل
جعفرابادي عاطفه(تاریخ دفاع: 1400/03/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقاومت به فرسايش دما بالاي كامپوزيت لايه اي ZrB2-SiC اعمال شده به روشSPS بر روي زير لايه گرافيتي در حضور افزودني هاي WCوHfB2
علي اكبرپورشلماني صادق(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
ساخت و مطالعه خواص هسته مغناطيسي فريت منگز ـ روي Mn(x)Zn(x-1)Fe2O4 در حضور اكسيد كلسيم به روش زينتر واكنشي در جا
گودرزي حسين(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود خواص آبگريزي مقره هاي كامپوزيتي با روش اچ پلاسمايي
احمدي زاده ندا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فيلتر فومي سراميكي كاربيد سيليسيمي به روش دوغابي مورد استفاده در ريخته گري و ارزيابي خواص آن
ملااقايي پري ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه زينترينگ كامپوزيت Cu-Gدر حضور افزودني Al به روش متالورژي پودر و بررسي خواص مكانيكي آن
خسروي زيدابادي رويا ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فيلتر فومي سراميكي آلومينايي به روش دوغابي مورد استفاده در ريخته گري و ارزيابي خواص آن
حاجي ملك احمدي محبوبه ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و بررسي خواص جذب هيدروژن كامپوزيت نانو اكسيد سريوم ـ زئوليت
احتشام نيا حامد ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر افزودني همزمان باريم و روي بر خواص دي الكتريكي سراميك CCTO تهيه شده به روش sps
بيات شاهين ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مطالعه خواص دي الكتريكي سراميك تيتانات كلسيم ـ مس در حضور كاتيون هاي دو ظرفيتي نيكل و روي
ارش ايمان ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مشخصه¬يابي نانوكامپوزيتهاي ناهمگن كادميوم سولفيد-روي سولفيد آلائيده به نقره براي كاربردهاي تبديل فوتو انرژي
كيقبادي مرضيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
A comparison study on the R-curve behavior of alumina/aluminum titanate composites prepared with different TiO2 powders
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS(2016)
^منوچهر سبحانی*, Touradj Ebadzadeh, Mohammad Reza Rahimipour
مطالعه رفتار مقاومت به شوک حرارتی کامپوزیتهای میکرونی و نانوساختار آلومینا/ تیتانات آلومینیوم تهیه شده به روش زینتر واکنشی درجا
مواد و فناوری های پیشرفته(2018)
^منوچهر سبحانی*, تورج عباد زاده, محمدرضا رحیمی پور
Thermal Shock Behavior Study of the Micro and Nano Structured Alumina/Aluminum Titanate Composites Prepared by in-Situ Reaction Sintering

مطالعه، طراحي و ساخت نمونه نازل مذاب هاي غير آهني بر پايه تيتانات آلومينيوم
بررسی رفتار الکتروشیمیایی و فیزیکی پوشش های سولفوکربونیتریدی ایجاد شده به روش پلاسما الکترولیز دوقطبی برروی فولاد ساده کربنی(همکار اول)
(2017-09-11)
سنتز پودر آلومینای گاما در محلول آبی و بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی پودر سنتز شده(مجری اول)
(2017-02-27)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
فرصت های شغلی و پروژه   (124 بار دانلود)
ایمنی   (167 بار دانلود)
رشد پایدار ترک در سرامیک ها   (269 بار دانلود)
تمرین نفوذ   (389 بار دانلود)
Fundamentals of Ceramics Barsoum   (480 بار دانلود)
کتاب پورتر   (440 بار دانلود)
زینترینگ سرامیک ها   (445 بار دانلود)
انتگرال فوریه   (332 بار دانلود)
سری فوریه   (391 بار دانلود)
ICP-OES and ICP-MS   (369 بار دانلود)
آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)   (573 بار دانلود)
آنالیز XRF   (338 بار دانلود)
آنالیزهای حرارتی   (408 بار دانلود)
تمرین نیمه هادی   (460 بار دانلود)
پراش اشعه X   (402 بار دانلود)
ریخته گری   (4103 بار دانلود)
کارگاه عمومی اتومکانیک2   (483 بار دانلود)
کارگاه عمومی اتومکانیک1   (412 بار دانلود)
تحولات نفوذی و غیر نفوذی   (1738 بار دانلود)
رشد دانه   (366 بار دانلود)
ماکرو اچ آلومینیوم   (371 بار دانلود)
چدن ها   (743 بار دانلود)
فولادها   (442 بار دانلود)
انتگرال مختلط کاربرد دوم-سوم   (494 بار دانلود)
انتگرال مختلط کاربرد اول   (456 بار دانلود)
قضیه باقیمانده و انتگرال   (472 بار دانلود)
ساختار اسپینل ها   (1694 بار دانلود)
چگالی نمک طعام و سیلیکون   (1954 بار دانلود)
دیاگرام فاز آهن-کربن   (366 بار دانلود)
آماده سازی نمونه متالوگرافی   (731 بار دانلود)
ایمنی در آزمایشگاه   (353 بار دانلود)
مواد اولیه   (700 بار دانلود)
رسانش الکتریکی سرامیک ها   (660 بار دانلود)
خواص مکانیکی و شوک حرارتی   (698 بار دانلود)
شیشه ها و شیشه سرامیک   (1353 بار دانلود)
بازیافت-تبلورمجدد-رشد   (1917 بار دانلود)
تجزیه اسپینودال   (1270 بار دانلود)
جوانه زنی   (924 بار دانلود)
پیر سختی   (1890 بار دانلود)
انتگرال مختلط   (648 بار دانلود)
انتگرال مختلط پارامتری   (505 بار دانلود)
مشتق توابع مختلط   (1816 بار دانلود)
مرحله پایانی زینترینگ   (482 بار دانلود)
مرحله میانی زینترینگ   (492 بار دانلود)
مرحله اول زینترینگ   (677 بار دانلود)
تئوری زینترینگ   (526 بار دانلود)
مقدمه زینترینگ   (424 بار دانلود)
ترکیب پودر   (400 بار دانلود)
ارزیابی خواص پودر   (442 بار دانلود)
اعداد مختلط و توابع مختلط   (3359 بار دانلود)
ریاضی مهندسی مشتقات جزیی 2   (556 بار دانلود)
نفوذ و فصل مشترک   (5639 بار دانلود)
ریاضی مهندسی مشتقات جزیی 1   (1805 بار دانلود)
قالب پایان نامه 2   (554 بار دانلود)
خواص مغناطیسی3   (687 بار دانلود)
خواص مغناطیسی2   (4005 بار دانلود)
خواص مغناطیسی   (2212 بار دانلود)
اصول سرامیک ها شکل دهی   (630 بار دانلود)
جنبه تئوری خواص سرامیک ها   (723 بار دانلود)
تمرین کاربرد انتگرال مختلط   (806 بار دانلود)
سری لورنت   (2443 بار دانلود)
نگاشت در توابع مختلط   (655 بار دانلود)
ساختار سرامیک ها   (823 بار دانلود)
BET   (6158 بار دانلود)
Grain size 2   (732 بار دانلود)
Grain size 1   (1118 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روش های شناسایی و آنالیز مواد   (78 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
کارگاه عمومی   (153 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : سرامیک
خواص و ساختار شیشه ها و شیشه سرامیک ها   (203 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : سرامیک
بازررسی های غیرمخرب   (334 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
اصول مهندسی سرامیک   (529 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
علم مواد   (583 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک و صنایع
کامپوزیت ها   (392 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
ریاضی مهندسی   (516 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
خواص فیزیکی 2   (526 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
ریاضیات مهندسی پیشرفته   (445 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
متالورژی پودر پیشرفته   (436 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
مباحث ویژه در سرامیک¬ها   (429 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان- گروه مهندسی مواد
m.sobhani@semnan.ac.ir
(+98)2331533380

فرم تماس