منوچهر سبحانی

درباره من

دکتر منوچهر سبحانی
image

استادیار گروه آموزشی سرامیک @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

سلام. به صفحه من خوش آمدید. بنده منوچهر سبحانی، تحصیلات لیسانس خود را در رشته مهندسی مواد-متالورژی صنعتی در دانشگاه فردوسی به سال 1383 اتمام نمودم. کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی مواد گرایش سرامیک در دانشگاه علم و صنعت تهران گذراندم. دکتری رشته مهندسی مواد-سرامیک را در پژوهشگاه مواد و انرژی کرج با مطالعه بر روی رفتار تافنس و مکانیک شکست کامپوزیت های زمینه سرامیکی در سال 1393به انجام رساندم. هم اکنون در دانشگاه سمنان عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد هستم. برای دانشجویان کارشناسی دروس خواص فیزیکی مواد2- روش های شناسایی و آنالیز مواد- اصول مهندسی سرامیک-بررسی های غیر مخرب و ریاضیات مهندسی و برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دروس روش های پژوهش- متالورژی پودر پیشرفته - کامپوزیت های پیشرفته- مباحث ویژه- شیشه پیشرفته و ریاضیات پیشرفته  را تدریس می ...

محقق گوگل

(1403/1/27)

استنادات

435

h-index

13

i10-index

13

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

(1403/1/27)

استنادات

351

مقالات

23

h-index

11

مؤلفین همکار

34

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1393-1388

دکتری- مهندسی مواد- سرامیک

پژوهشگاه مواد و انرژی

1383-1386

کارشناسی ارشد-مهندسی مواد-سرامیک

علم و صنعت ایران

1378-1383

کارشناسی - متالورژی صنعتی

فردوسی مشهد

تجارب

1394-1400

تدریس دروس تحصیلات تکمیلی: پودر پیشرفته- کامپویت پیشرفته- شیشه پیشرفته-ریاضیات پیشرفته

دانشگاه سمنان

1394-1400

تدریس دروس کارشناسی: اصول مهندسی سرامیک-خواص فیزیکی 2 - روش های آنالیز مواد - بررسی های غیر مخرب

دانشگاه سمنان

1393

تدریس دروس آنالیز پیشرفته - شیشه پیشرفته - خواص مواد پیشرفته کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد شاهرود

1389

تدریس دروس ترمودینامیک- خواص حرارتی-شیشه رشته سرامیک

دانشگاه آزاد میبد

مهارت ها

آنالیز XPS و XRD و TEM Diffraction

آنالیز XPS و XRD و TEM Diffraction

زینترینگ پودر

سنتز نانو مواد اکسیدی

ارزیابی خواص مواد پیشرفته

اولویت های پژوهشی

رفتار منحنی R در تافنس کامپوزیت ها

ترمودینامیک محلول های جامد سرامیکی

سرامیک های شفاف

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Effect of synthesis method on the morphological and electrochemical characteristics of sulfur/MWCNT composite cathode
SOLID STATE IONICS(2016)
Mahdi Kazazi*, Farzin Ghadami, Mohammad Reza Dadfar, ^منوچهر سبحانی, Amir H. Mohammadi
تاثیر فاز تقویت کننده و آنیلینگ بر ریزساختارکامپوزیت نانوساختار Al-Mg/Al2O3 تولید شده توسط فرایند آلیاژسازی مکانیکی
مواد و فناوری های پیشرفته(2016)
^منوچهر سبحانی*
Morphological and Electrochemical Study of Sulfide/ Nitride Nanostructure Deposited Through Pulsed Plasma Electrolysis
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2017)
^حسین توکلی*, ^منوچهر سبحانی
Preparation of macro-mesoporous γ-alumina via biology gelatin assisted aqueous sol-gel process
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
^منوچهر سبحانی*, ^حسین توکلی, مهدی دلشاد چرمهینی, مهدی کزازی
The effect of cobalt addition on the meso-porous structured γ-Alumina synthesized by aqueous sol-gel method
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials(2019)
^منوچهر سبحانی*, ^حسین توکلی
Effect of HfB2 and WC additives on the ablation resistance of ZrB2–SiC composite coating manufactured by SPS
CERAMICS INTERNATIONAL(2020)
9312187100, ^منوچهر سبحانی*, ^امید میرزائی, محمد ذاکری
Effect of Cobalt Doping on Synthesis and Sintering Properties of MgAl2O4 Spinel Nanopowders
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2021)
9511189021, ^منوچهر سبحانی*
Microwave Assisted Two Step Sintering of Al/8wt%TiC Composite Prepared by Powder Metallurgy
Mechanics of Advanced Composite Structures(2021)
9611189020, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
Ternary hydroxyapatite/chitosan/graphene oxide composite coating on AZ91D magnesium alloy by electrophoretic deposition
CERAMICS INTERNATIONAL(2021)
رضا عسکرنیا, ساجده روئینی فردی, ^منوچهر سبحانی*, ^حمید استاجی
Ablation resistance of graphite coated by spark plasma sintered ZrB2–SiC based composites
BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO(2022)
9312187100, ^منوچهر سبحانی, ^امید میرزائی, محمد ذاکری*
Effect of graphene oxide on properties of AZ91 magnesium alloys coating developed by micro arc oxidation process
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2022)
رضا عسکرنیا, ساجده روئینی فردی, ^منوچهر سبحانی*, ^حمید استاجی, حسین آقامحمدی
Production and investigation of hydrogen adsorption ability of natural zeolite/cerium oxide nanocomposite
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2023)
9711189001, ^حسن کوهستانی*, ^منوچهر سبحانی
Incorporation of Al2O3 and ZrO2 ceramics to AZ31 magnesium alloys composite coating using micro-arc oxidation method
JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS(2023)
رضا عسکر نیا, ^منوچهر سبحانی*, مجید زارع, حسین آقامحمدی, ^حمید استاجی
Fabrication and characterization of highly visible-light responsive TiO2/Fe2TiO5 ceramic
INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS(2023)
9122180200, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن کوهستانی
Preparation and properties of CaO-added Mn-Zn ferrite ceramic
CERAMICS INTERNATIONAL(2023)
9711189019, ^منوچهر سبحانی*
Enhancement of hydrophobic properties of HTV silicone rubber by CF4 plasma treatment
APPLIED SURFACE SCIENCE(2024)
9611189001, ^منوچهر سبحانی*, ^علی حبیب الله زاده
تاثیر افزودنی ژلاتین بر مورفولوژی و میکروساختار نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده به روش هم رسوبی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
9411189009*, ^منوچهر سبحانی, ^حسن عبداله پور
بررسی تغییرات کریستالی ناشی از پارامترهای دما و زمان بر روی نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده به روش همرسوبی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
9411189014*, ^عباس هنربخش رئوف, ^منوچهر سبحانی, ^سید محمد صادق نوربخش
ساخت و بررسی خواص میکروساختاری سرامیک¬های متخلخل هیدروکسی آپاتیت تهیه شده توسط پروتئین طبیعی آلبومین
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189009, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
ارزیابی رفتار تراکم¬پذیری و خواص مکانیکی کامپوزیت نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- نقره
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189014, ^عباس هنربخش رئوف, ^منوچهر سبحانی*, ^سید محمد صادق نوربخش
بررسی مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش لعابی حاوی جوهرهای سرامیکی زرد و آبی زیرکن بر روی فولاد ST37
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189016*, ^مرد علی یوسف پور, ^منوچهر سبحانی, مریم حسینی زری
اثر افزودنی کبالت بر سنتز و خواص مکانیکی اسپینل MgAl2O4 در روش سل-ژل
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
9511189021, ^منوچهر سبحانی*
برهمکنش‌ مکانیسم‌های چگالش در رفتار زینترینگ کامپوزیت زمینه آلومینیومی با تقویت‌کننده‌ کاربید تیتانیوم
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
9611189020, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
مکانیزم تشکیل ترکیبات بین‌فلزی درکامپوزیت Al/TiO2 طی زینترینگ واکنشی درجا
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
9521189001, ^منوچهر سبحانی*, ^امید میرزائی
نقش مورفولوژی و میکرو ساختار پودر اولیه بر رفتار تراکم پذیری پودر کامپوزیتی آلومینیوم / کاربید تیتانیوم
هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالوژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران)(2019-10-07)
نیلو فر کریمی کشه*, ^حسن عبداله پور, ^منوچهر سبحانی
بررسی روش جدید تف جوشی برای ساخت کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی باتقویت کننده کاربید تیتانیوم
سومین همایش ملی مهندسی مواد(2019-11-13)
9611189015, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
سنتز و بررسی خواص نورتابی نانو ساختارهای Cds
سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران(2022-05-24)
9911189013*, ^امید میرزائی, ^منوچهر سبحانی, ^ساناز علمداری
توليد و بررسي خواص جذب هيدروژن كامپوزيت نانو اكسيد سريوم ـ زئوليت
احتشام نيا حامد(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فيلتر فومي سراميكي آلومينايي به روش دوغابي مورد استفاده در ريخته گري و ارزيابي خواص آن
حاجي ملك احمدي محبوبه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه زينترينگ كامپوزيت Cu-G در حضور افزودني Al به روش SPS و بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي آن
خسروي زيدابادي رويا(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فيلتر فومي سراميكي كاربيد سيليسيمي به روش دوغابي مورد استفاده در ريخته گري و ارزيابي خواص آن
ملاآقايي پري(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود خواص آبگريزي مقره هاي كامپوزيتي با روش اچ پلاسمايي
احمدي زاده ندا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مطالعه خواص هسته مغناطيسي فريت منگز ـ روي Mn(x)Zn(x-1)Fe2O4 در حضور اكسيد كلسيم به روش زينتر واكنشي در جا
گودرزي حسين(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقاومت به فرسايش دما بالاي كامپوزيت لايه اي ZrB2-SiC اعمال شده به روشSPS بر روي زير لايه گرافيتي در حضور افزودني هاي WCوHfB2
علي اكبرپورشلماني صادق(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
سنتز و مطالعه تحولات فازي رنگ دانه هسته ـ پوسته اي پزدوبروكايت (Fe2TiO5) بر پايه تيتانيا به روش سل ـ ژل
جعفرابادي عاطفه(تاریخ دفاع: 1400/03/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر زمان آسيا كاري بر خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم و كاربيد تيتانيم
كريمي كشه نيلوفر(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ دو مرحله اي كامپوزيت آلومينيوم و كاربيد تيتانيم تهيه شده به روش متالورژي پودر
گودرزي حامد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ نانو ذرات اسپينلMgAl2o4 دوپ شده توسط كبالت (Co)تهيه شده به روش سل ژل
قائداميني هاروني عاطفه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ نانو ذرات اسپينلMgAl2o4 دوپ شده توسط كبالت (Co)تهيه شده به روش سل ژل
قائداميني هاروني عاطفه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ نانو كامپوزيت درجا توليد شده آلومينيوم ـ آلومينايد تيتانيوم به روش متالورژي پودر
جعفري جمال(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هيبريدي ريختگي پايه آلومينيوم با ذرات اكسيد موليبدن
عمادي پيمان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ و خواص آنتي باكتريال بدنه هيدروكسي آپاتيت نانو ساختار در حضور افزودني نانو نقره
محمدي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فوم متخلخل هيدروكسي آپاتيت از نانو ذرات سنتز شده به روش هم رسوبي
فلسفي پور مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فيزيكي شيميايي جوهرهاي سراميكي پايه زيركون ميكزونيزه شده
مولازاده محسن(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
A comparison study on the R-curve behavior of alumina/aluminum titanate composites prepared with different TiO2 powders
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS(2016)
^منوچهر سبحانی*, Touradj Ebadzadeh, Mohammad Reza Rahimipour
مطالعه رفتار مقاومت به شوک حرارتی کامپوزیتهای میکرونی و نانوساختار آلومینا/ تیتانات آلومینیوم تهیه شده به روش زینتر واکنشی درجا
مواد و فناوری های پیشرفته(2018)
^منوچهر سبحانی*, تورج عباد زاده, محمدرضا رحیمی پور
مطالعه، طراحی و ساخت نمونه نازل مذاب های غیرآهنی بر پایه تیتانات آلومینیوم
(2021-12-22 00:00:00)
سنتز پودر آلومینای گاما در محلول آبی و بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی پودر سنتز شده(مجری اول)
(2017-02-27)
بررسی رفتار الکتروشیمیایی و فیزیکی پوشش های سولفوکربونیتریدی ایجاد شده به روش پلاسما الکترولیز دوقطبی برروی فولاد ساده کربنی(همکار اول)
(2017-09-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نمرات نهایی آنالیز 1402 ترم اول   (51 بار دانلود)
نمرات کارگاه گروه مواد یکشنبه 1402-1   (43 بار دانلود)
میان ترم اصول سرامیک   (105 بار دانلود)
نمرات میان ترم آنالیز   (86 بار دانلود)
تمرین پودر پیشرفته   (164 بار دانلود)
قالب پایان نامه 2023   (203 بار دانلود)
نقشه کشی صنعتی   (132 بار دانلود)
اصول ساختار   (280 بار دانلود)
فرصت های شغلی و پروژه   (332 بار دانلود)
ایمنی   (404 بار دانلود)
رشد پایدار ترک در سرامیک ها   (487 بار دانلود)
تمرین نفوذ   (685 بار دانلود)
Fundamentals of Ceramics Barsoum   (739 بار دانلود)
کتاب پورتر   (682 بار دانلود)
زینترینگ سرامیک ها   (775 بار دانلود)
انتگرال فوریه   (526 بار دانلود)
سری فوریه   (650 بار دانلود)
ICP-OES and ICP-MS   (793 بار دانلود)
آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)   (955 بار دانلود)
آنالیز XRF   (667 بار دانلود)
آنالیزهای حرارتی   (689 بار دانلود)
تمرین نیمه هادی   (733 بار دانلود)
پراش اشعه X   (722 بار دانلود)
ریخته گری   (5934 بار دانلود)
کارگاه عمومی اتومکانیک2   (1071 بار دانلود)
کارگاه عمومی اتومکانیک1   (1019 بار دانلود)
تحولات نفوذی و غیر نفوذی   (2465 بار دانلود)
رشد دانه   (561 بار دانلود)
ماکرو اچ آلومینیوم   (535 بار دانلود)
چدن ها   (1235 بار دانلود)
فولادها   (651 بار دانلود)
انتگرال مختلط کاربرد دوم-سوم   (668 بار دانلود)
انتگرال مختلط کاربرد اول   (611 بار دانلود)
قضیه باقیمانده و انتگرال   (658 بار دانلود)
ساختار اسپینل ها   (2913 بار دانلود)
چگالی نمک طعام و سیلیکون   (2850 بار دانلود)
دیاگرام فاز آهن-کربن   (521 بار دانلود)
آماده سازی نمونه متالوگرافی   (1029 بار دانلود)
ایمنی در آزمایشگاه   (493 بار دانلود)
مواد اولیه   (1237 بار دانلود)
رسانش الکتریکی سرامیک ها   (1001 بار دانلود)
خواص مکانیکی و شوک حرارتی   (1067 بار دانلود)
شیشه ها و شیشه سرامیک   (2058 بار دانلود)
بازیافت-تبلورمجدد-رشد   (3535 بار دانلود)
تجزیه اسپینودال   (2032 بار دانلود)
جوانه زنی   (1549 بار دانلود)
پیر سختی   (3181 بار دانلود)
انتگرال مختلط   (853 بار دانلود)
انتگرال مختلط پارامتری   (690 بار دانلود)
مشتق توابع مختلط   (2902 بار دانلود)
مرحله پایانی زینترینگ   (697 بار دانلود)
مرحله میانی زینترینگ   (689 بار دانلود)
مرحله اول زینترینگ   (889 بار دانلود)
تئوری زینترینگ   (741 بار دانلود)
مقدمه زینترینگ   (600 بار دانلود)
ترکیب پودر   (548 بار دانلود)
ارزیابی خواص پودر   (636 بار دانلود)
اعداد مختلط و توابع مختلط   (4361 بار دانلود)
ریاضی مهندسی مشتقات جزیی 2   (776 بار دانلود)
نفوذ و فصل مشترک   (6795 بار دانلود)
ریاضی مهندسی مشتقات جزیی 1   (3083 بار دانلود)
قالب پایان نامه 2   (802 بار دانلود)
خواص مغناطیسی3   (876 بار دانلود)
خواص مغناطیسی2   (5711 بار دانلود)
خواص مغناطیسی   (2600 بار دانلود)
اصول سرامیک ها شکل دهی   (1047 بار دانلود)
جنبه تئوری خواص سرامیک ها   (1002 بار دانلود)
تمرین کاربرد انتگرال مختلط   (956 بار دانلود)
سری لورنت   (2700 بار دانلود)
نگاشت در توابع مختلط   (810 بار دانلود)
ساختار سرامیک ها   (1151 بار دانلود)
BET   (11492 بار دانلود)
Grain size 2   (1064 بار دانلود)
Grain size 1   (1724 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان- گروه مهندسی مواد
m.sobhani@semnan.ac.ir
(+98)2331533380

فرم تماس